diumenge, 14 de setembre de 2014

NOU CURS 2014-2015

Cada setembre comença un nou curs escolar, una nova experiència per a tots nosaltres. Benvinguts i benvingudes tots i totes!!!

dilluns, 11 de novembre de 2013

Curs 2013-2014

Benvinguts a tots i totes!  Ja tenim tots els blocs dels cursos actualitzats, i alguns ja han començat a funcionar.   Esperam que us agradin!!!!

dimecres, 28 de novembre de 2012

ESTUDI D'OBESITAT INFANTIL

L'hospital de Formentera farà un estudi sobre l'obesitat infantil i ha elegit els alumnes de 3r i 4t del nostre centre com estudi pilot. Per això demanen la col·laboració de les famílies i ens han passat la següent informació on els pares heu de donar o no el consentiment per participar en aquest estudi.

Apreciadas madres/ apreciados padres:
 La adolescencia es el periodo que comprende la transición de la infancia a la vida adulta. En la adolescencia se preduce un cambio brusco en la tasa de crecimiento, alcanzandose un 20% del incremento de la talla y un 50% de aumento del peso corporal "crecimiento acelerado". Es una etapa compleja en la que la alimentación juega un papel importante para favorecer un adecuado crecimiento y desarrollo y promover hábitos de la vida saludables para prevenir trastornos nutricionales.
En esta época pueden adquirirse nuevos hábitos de consumo de alimentos, debido a varios factores: influencias psicológicas y sociales, de los amigos y compañeros, el hábito de comer fuera de casa, el rechazo a las normas tradicionales familiares y la búsqueda de autonomía. Con el propósito de prevenir la obesidad infantil el servicio de Atención Primaria del Centro de Salud de Formentera quiere realizar un estudio piloto en el Colegio de Sant Ferran, a los alumnos de 3º y 4º de primaria, en el cual utilizaremos intervenciones sencillas dirigidas a : 
1) modificar o adquirir hábitos saludables de alimentación; 
2) fomentar una mayor práctica de actividad física diaria.
Sus contenidos se orientan hacia una mejora de la salud de los escolares, enseñando a tomar responsabilidades ya en edades tempranas, para poder disfrutar en el futuro de una mejor calidad de vida.

Cordialmente,
Onofre Saéz Aviles y Mª Carmen Cejas Bogas
Coordinador Atención Primaria y enfermera de Pediatria de C.S. Formentera

Formentera, Noviembre de 2012

Para cualquier aclaración no duden en ponerse en contacto con nosostros. 971321212
 ext. 37516; 37529


* L'autorització es passarà individualment a tots els alumnes de 3r i 4t de primària.

Consell Escolar

Avui a les 8h del matí el claustre de l'escola ha votat els nous candidats per entrar a formar part del Consell Escolar. Les mestres que han sortit votades han estat:
   Na Dolors Castelló (tutora de 2n) i na Belen Torres (tutora de 5è d' EI B).

dimecres, 21 de novembre de 2012

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

DIA 29/11/2012 hi haurà les ELECCIONS DE PARES I MARES al Consell Escolar.

  L'horari de les votacions serà de 13'45 a 17'30 hores a la Secretaria del Centre, on trobareu les butlletes amb els candidats.

Veniu a votar!!

Gràcies per la vostra col·laboració.

 

CONSELL ESCOLAR

QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

Definició i competències del consell escolar
1. El consell escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents
sectors de la comunitat educativa en el funcionament i govern del centre.

2. El consell escolar del centre tendrà les competències següents:
a) Establir les directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu de centre, aprovar-lo i avaluar-ne el compliment, com també determinar els procediments necessaris per a la revisió, sense perjudici de les competències atribuïdes al claustre per aquest reglament en relació a la planificació i l’organització docent.
b) Aprovar el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com a documents integrats dins del projecte educatiu de centre, avaluarne el compliment i fixar els mecanismes de revisió.
c) Aprovar i avaluar la programació general del centre que, amb caràcter anual, elabori l’equip directiu, i respectar, en tot cas, els aspectes docents que són competència del claustre, com també aprovar la memòria anual de final de curs on se’n reculli l’avaluació.
d) Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, menjador i transport, o qualsevol altre servei que s’ofereixi a l’alumnat, aprovar-les i avaluar-les.
 e) Aprovar el projecte de pressupost del centre, fer-ne el seguiment i
aprovar-ne la liquidació.
f) Conèixer les propostes del programa de direcció dels candidats al càrrec, que inclouran com a mínim els elements referits a l’article 30.3 d’aquest reglament, i elegir el director del centre.
g) Proposar la revocació de nomenament del director, en els termes previstos a l’article 34 d’aquest reglament.
h) Aprovar la creació de comissions i òrgans de coordinació del centre, i assignar-los competències, sense perjudici dels ja existents.
i) Concretar el calendari i l’horari escolar del centre, conforme a l’Ordre de la Conselleria d’Educació i Cultura que els regula.
j) Decidir sobre l’admissió d’alumnes, amb subjecció al que s’ha establert en la normativa vigent.
k) Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguin a aquelles conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la convivència en el centre, d’acord amb el reglament d’organització i funcionament, i les normes que regulen els drets i deures de l’alumnat.
l) Analitzar, valorar i revisar les normes de convivència del centre, a fi de detectar-ne les deficiències i millorar els resultats educatius de la seva aplicació.
m) Analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i elaborar-ne un informe per incloure’l a la memòria anual.
n) Establir els criteris sobre la participació del centre en activitats culturals, esportives i recreatives, i en aquelles accions assistencials a les quals el centre pugui prestar la seva col·laboració.
o) Fixar les directrius per a la col·laboració amb altres centres, entitats i organismes, amb finalitats culturals, educatives i socials.
p) Promoure l’optimització de l’ús de les instal·lacions i del material escolar, i la seva renovació, com també vetllar-ne per la conservació.
q) Analitzar i valorar l’eficàcia en la gestió dels recursos.
r) Analitzar i valorar el funcionament general del centre, com també els resultats de l’avaluació que en realitzi l’Administració educativa o qualsevol informe relatiu al funcionament d’aquest.
s) Qualsevol altra competència que li sigui atribuïda per disposició de la

 Composició del consell escolar
1. El consell escolar dels centres amb nou o més unitats estarà compost pels membres següents:
a) El director del centre, que en serà el president.
b) El cap d’estudis.
c) Cinc mestres elegits pel claustre.
d) Cinc representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes.
e) Un representant del personal d’administració i serveis.
f) Un regidor o representant de l’ajuntament del municipi on es trobi situat el centre.
g) El secretari del centre, que actuarà com a secretari del consell, amb veu, però sense vot.
 actuarà com a secretari, amb veu i vot.
h) Un dels representants dels pares, les mares o els tutors legals dels alumnes que componen el consell escolar serà designat per l’associació de pares i mares d’alumnes més representativa, legalment constituïda, excepte en els centres d’una o dues unitats, en el cas que hi hagi algun pare, mare o tutor legal que es presenti com a candidat.
Quan no existeixi proposta de designació per part de l’esmentada associació o el centre no en tengui, el lloc vacant serà ocupat pel candidat no electe que ocupi el primer lloc a la llista de suplents per a futures substitucions.
i)  Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent. La convocatòria, quant a terminis, es farà d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 20 d’aquest reglament, i s’hi indicarà
el motiu pel qual se’l convoca.
j) L’alumnat estarà representat en el consell escolar dels col·legis públics d’educació primària i col·legis públics d’educació infantil i primària, amb veu però sense vot, en les condicions que estableixi el projecte educatiu de centre.

 * per més informació clicau aquí

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES

Estimades families,

Us comuniquem que s'ha renovat la junta directiva de l'APIMA, l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes de la nostra escola.

L'objectiu principal de l'APIMA és treballar per a la millora del centre i l'educació de tots els alumnes, i participar voluntaria i activament en el funcionament i la vida de l'escola.

Volem aprofitar l'ocasió per convidar-vos a fer-vos socis de l'associació omplint el full corresponent i pagant la quota annual assignada de 25 euros per família.

La nostra associació és de caràcter obert i participatiu i està sempre oberta a noves incorporacions. La teva particiapació depèn del temps que vulguis i puguis dedicar-hi: de forma puntual, més regularment, entrant en la directiva, només pagant la quota...

Des de l'APIMA, hem de treballar plegats amb l'escola i per a l'escola que volem pels nostres fills. I la manera que tenim com a pares i mares per ser forts és que  a l'APIMA hi siguem tots.

És important participar!

Moltes gràcies.

Junta directiva de l'APIMA del CP Sant Ferran de ses Roques

Lídia Navarro, Ana Tur, Valeria Vigil, Savina Majoral, Eva Marí, Lucia Escandell, Felip Portas, Eva Cardona, Ahmed Asalah, Eva Mures, Artur Parron, Ana Torres, Antonia Juan.

* Podeu deixar l'imprès per pagar la quota a la secretaria. Gràcies.